درباره
راه آهن شرقی بنیاد

در یــک رونــد رو بــه رشــد تعــداد واگــن های مســافری شرکــت راه آهــن شرقــی بنیــاد از 10 دســتگاه در ســال 1373 بــه 152 دســتگاه در ســال 1396 رســید. هم اکنون بن ریل با دارا بودن تعداد (128) دستگاه واگن ملکی و (24) دستگاه واگن استیجاری مسافري و (14) رام قطار ، در حال حاضر ظرفیت حمل 1.5 میلیون نفر مسافر را در مسیرهای ذیل فراهم نموده است:

 • محور خراسان : مسیرهای (تهران - مشهد ، مشهد - طبس)
 • محور جنوب - خراسان : مسیرهای (ملایر - مشهد ، اراک - مشهد ، قم - مشهد )
 • محور جنوب شرق - خراسان : مسیر (کرمان - مشهد)
 • محور شمالغرب- خراسان : مسیر (زنجان – مشهد)
 • محور جنوب شرق : مسیرهای ( تهران - اصفهان ، تهران - کرمان، تهران - بندرعباس)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در حال حاضر بیش از 5.5 درصد از سهم جابه جایی سالانه مسافرین ریلی کشور را در اختیار دارد که با برنامه ریزی های صورت گرفته این تعداد به میزان 2 برابر افزایش خواهد یافت.

بن ریل

راه آهن مشهد مقدس

فعالیت اصلی شرکت براساس اساسنامه تصدي امور حمل و نقل مسافری ريلي در چارچوب قوانين كشور به شرح زیر مي باشد.

 • جابجايي مسافران و انجام كليه خدمات و امور پذيرايي داخل قطارها
 • فروش بليت از طريق دفاتر شركت يا بخش خصوصي، آنلاین و سایر روشها
 • مديريت بخش خدمات مربوط به مسافرين شرکت در ايستگاهها
 • تدارك، تعمير و نگهداري و بهره‏برداري از واگنهاي مسافري و خدماتی در اختیار
 • انجام مطالعات و تحقيقات در امور مسافري و تدوين سياستهاي توسعه

اهداف شرکت

 • تبدیل شدن به برند برتر، متمایز و مطرح در زمینه ارائه خدمات مسافری ریلی
 • دستیابی به سهم بازار ده (10) درصدی در بخش مسافری ریلی
 • توسعه کمی و کیفی ناوگان و خدمات
 • ایجاد و راه اندازی قطارهای پرسرعت

راهبردهای شرکت

 • راهبرد کمی ناوگان و نوسازی و بهسازی ناوگان موجود
 • راهبرد افزایش بهره وری ناوگان
 • راهبرد توسعه و افزایش بهره وری منابع انسانی
 • راهبرد افزایش سهم بازار
 • راهبرد نفوذ در بازار از طریق افزایش توان رقابت پذیری