نظرسنجی

آیا از سفر با قطار دوطبقه صبا در خطوط ریلی کشور رضایت دارید؟

نتیجه نظر سنجی

60% Complete
60% Complete
60% Complete

آیا از سفر با قطار دوطبقه صبا در خطوط ریلی کشور رضایت دارید؟

نتیجه نظر سنجی

60% Complete
60% Complete
60% Complete